Engsmelle

 

Utbreiing i kommunen:Spreidd i sparsame førekomstar.

Vekstmiljø: Vegskråningar; gamal, sandrik eng, kratt

Foto frå Kvaløy 16.6.2011